ALGEMENE VOORWAARDEN STOUTMOEDIG COACHING EN ADVIES

 

 

Artikel 1         Definities

 

 1. Stoutmoedig Coaching en Advies, gevestigd te Wierden, KvK-nummer 74632949, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject, (online) programma of workshop wordt aangeduid als coachee. Dit kan dezelfde persoon zijn als opdrachtgever.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3         Aanbod

 

 1. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 10 werkdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen      

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat het overeengekomen pakkettarief vermeld.
 3. Met acceptatie van de offerte of een online aankoop ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe betaling vooraf te verzoeken. Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 5. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald. Strippenkaarten zijn tot drie maanden na uitgifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal opdrachtnemer dit tijdig melden.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

 

Artikel 5         Informatieverstrekking

 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de coachee.
 2. Opdrachtnemer zal coachee nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Coachee dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

 

Artikel 7         Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Een overeenkomst gesloten op afstand kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 14 kalenderdagen voor aanvang van een traject wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht; bij annulering binnen 14 dagen wordt 75% van het bedrag doorberekend, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 4. Indien is aangevangen met een traject worden in geval van een particuliere overeenkomst de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met 20% van de nog openstaande sessies. In geval van een zakelijke overeenkomst ontstaat bij annulering geen recht op resitutie, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bij annulering van een workshop of trainingsdag gelden de volgende voorwaarden: bij annulering tot 14 dagen voor aanvang is 50% van het bedrag verschuldigd; bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang is opdrachtgever gehouden 75% van het bedrag te voldoen en bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang is het gehele bedrag verschuldigd. Het deelnamebewijs mag bij verhindering worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan opdrachtnemer worden doorgegeven.
 6. Een losse sessie (binnen een traject) kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een sessie binnen een traject, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

 

Artikel 8         Lead & Learn programma

 

 1. Coachee zal enkel worden toegelaten tot een programma indien aan alle deelnamevereisten wordt voldaan. Opdrachtnemer heeft het recht deelname te weigeren.
 2. In geval er een groepselement aan het programma wordt verbonden kan een minimum aantal deelnemers zijn vereist. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald wordt het programma geannuleerd en komt het eventueel reeds betaalde bedrag voor restitutie in aanmerking.
 3. Om het maximale resultaat te behalen toont coachee 100% commitment door het bijwonen van alle sessies en het tijdig maken van de opdrachten. Indien coachee hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt.
 4. Eventuele groepssessies kunnen niet worden verplaatst of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
 5. De bepalingen uit artikel 9 van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op het Lead & Learn programma.

 

Artikel 9         Aanvullende bepalingen online programma's

 

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en het programma wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
 2. De overeenkomst kan tot 14 kalenderdagen na aankoop kosteloos worden herroepen. Er zal maandelijks nieuwe content vrij worden gesteld. Bij annulering van het programma na de bedenktijd komt enkel dat deel voor restitutie in aanmerking dat nog niet is vrijgegeven. Indien de content in één keer beschikbaar wordt gesteld of het programma zakelijk is aangekocht gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: coachee erkent dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op deze aankoop. Coachee kan echter aanspraak maken op een 30 dagen niet goed geld terug garantie, mits de modules zijn gevolgd, de opdrachten zijn gemaakt en de eerste één-op-één met opdrachtnemer is gevoerd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, of de coachee wenst te annuleren na deze 30 dagen blijft het gehele bedrag opeisbaar, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een programma aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een programma aan te passen ter promotionele doeleinden.
 2. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Coachee blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een programma.
 3. Doordat voor het geven van het programma gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opdrachtnemer niet garanderen dat het programma op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 4. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 6. Coachee verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren en helpen, niet om te kopiëren. Coachee mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van opdrachtnemer.
 7. De tijdens de looptijd van het programma geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de coachee om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 8. Tijdens deelname aan een programma kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De coachee verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
 9. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 10       Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

 

Artikel 11       Aansprakelijkheid schade

 

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij coachee.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Coachee blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van coachee na afloop van een programma of sessie. Coachee maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 5. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan het bedrag dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 12       Intellectueel eigendom

 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij opdrachtnemer. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is coachee tijdens een sessie niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Artikel 13       Bijzondere bepalingen

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 14       Klachten

 

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.
 2. Opdrachtnemer dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15       Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.